A regáléjövedelmek az államkincstárt illető, királyi felségjogon szerzett jövedelmek összesége. Eleinte a király egyedüli jövedelme volt, később a városok, illetve földesurak egy része kapta meg ezeket a jövedelmeket.

Tovább olvasom

A szabad vers a mai értelemben egy költemény, mely verszerűen tördelt írásképpel rendelkezik, viszont nem versritmussal, hanem prózaritmussal rendelkezik, esetleg minden ritmust mellőző és rímtelen próza.

Tovább olvasom

A principátus fogalma a római császárkor körülbelül első 300 évében volt jelen. Itt az uralkodó, mint princeps a szenátussal együtt kormányoz, azonban ez csupán egy külső látszat, amit megtéveszt. A valóságban egyeduralom gyakorlása folyik.

Tovább olvasom

A vátesz jelentése látnok, próféta. Az irodalmi költészetben a prófétai szerepben fellépő költő megnevezése. A romantikus költészetben a váteszköltő mindig valamilyen küldetéstudattal rendeklezik, népvezér szerepet tölt be.

Tovább olvasom

A vetésforgó a középkorban szántóföldeken, vagy később kertben termesztett növények előre meghatározott helye és egymás után következésének rendszere.

Tovább olvasom

A pánszlávizmus egy politikai irányt jelöl, mely számos szláv törzs orosz vezetés alatti egyesítését tűzte ki célul, többek közt a csehek, horvátok, tótok, szlovének, szerbek törzseit. A cél az volt, hogy a cári orosz hatalom alatt egyesüljön mindenki, a 19. és 20. században volt jelen.  

Tovább olvasom

Az ősiség törvénye kimondja, hogy az öröklött, azaz ősi nemesi birtok öröklődése hogyan történik Magyarországon, erre vezetett be egy szabályozást. Nagy Lajos király 1351-ben eltörölte a szabad végrendelkezés jogát, és meghozta az ősiség törvényét, amely kimondta, hogy az öröklött birtok mindig az egyenes vagy oldalági férfi utódra száll.

Tovább olvasom

A groteszk egy összetett esztétikai minőséget jelent. A komikum azon fajtáját jelenti, ahol a legszélsőségesebben ellentétes elemek egybefonódnak, ez kelti a nevetséges hatást.

Tovább olvasom

A merkantilizmus a 17. században megjelenő gazdaságpolitikai elmélet, a gazdaság akkor erősödik meg, ha az országból kiáramló nemesfém mennyiségét csökkentik, az országba beáramló nemesgém mennyiségét növelik.

Tovább olvasom

Két szöget egymás kiegészítő szögeinek nevezünk, amennyiben összegyük egyenlő az egyenes szög nagyságával, azaz 180 fokkal vagy radiánban mérve π-vel. Kiegészítő szögek jelennek meg például a paralelogramma oldalain.

Tovább olvasom

A tized a középkorban a jövedelem tizedrészét jelentette, melyet Istennek kellett felajánlani, az egyház munkáját kellett anyagilag támogatni. A tized szó egyik ismert szinonímája a dézsma, mely a latin decima "tized" szóból ered.

Tovább olvasom

A hangtörvény a hangok egymáshoz való alkalmazkodása, módosulása azok találkozásakor. A magánhangzóknál az illeszkedés, hangrendi harmónia és hiátustörvény van életben. A mássalhangzóknál a zöngésség szerinti részletes hasonulás, képzés szerintri részleges hasonulás, írásban jelöletlen teljes hasonulás, írásban jelölt teljes hasonulás, kiesés, összeolvadás és rövidülés fordulhat elő.

Tovább olvasom