A hűbéri lánc a középkori társadalom személyi függőségi viszonyainak a hálózata, egyfajta hatalmi struktúrát jelent. Ez jelöli a földesurak az uralkodóhoz, illetve egymáshoz való viszonyát.

Tovább olvasom

A kolhozok a Szovjetúnióban lévő termelőszövetkezeteket jelentették. Szövetkezeti alapon működő mezőgazdasági termelőüzemeket képeztek, beleértve az állattartást és a terményeket. 

Tovább olvasom

A rendi monarchia a feudális állam egy olyan formája, ahol a király és a rendek együtt kormányoznak. A hatalommegosztás a törvényhozásban és az adómegajánlásban mutatkozott meg.

Tovább olvasom

Az utalószó a főmondatban a kifejtendő mondatrészben játszik nagy szerepet, tulajdonképpen egy távolra mutató névmás (az, ott, akkor, stb...) vagy névmási eredetű határozószó.

Tovább olvasom

A csinovnyik egy orosz cári tisztviselő, tipikus bélyegnyaló, tintanyaló "kishivatalnok". A hétköznapi figurát testesíti meg, akinek semmi más nincs a világon az életében a munkáján kívül.

Tovább olvasom

A humanizmis egy világnézet és filozófia, mely a 16.-17. században alakult ki Európában. Az emberközpontúságot hirdeti, mely erősen szembenállt a középkori világnézettel. Az eszme nem tagadta Isten létezését, a humanista művészek és tudósok általában fontosnak tartották az egyén szabadságát és a kritikai szemléletet, szabad vizsgálódást.

Tovább olvasom

A pártállam olyan egypártrendszert jelent, ahol a diktatórikus párt bármilyen demokartikus ellenőrzés nélkül gyakorolhatja a hatalmat. Egyeduralmi államforma, ahol a végrehajtó és törvényhozó hatalmat csupán egyetlen politikai párt vezérkara irányítja.

Tovább olvasom

Az oktáva (ottava rima, stanza) nyolcsoros versszakot jelent, a sorok 8 szótagból állnak és keresztrímelésűek. Eredetileg az itáliai költészetből származik, a rím alapformája: a 3 keresztrím után páros rím zár: a b a b a b c c

Tovább olvasom