Az újszerzeményi bizottság a kamarának alárendelt hivatal volt 1688-tól, a török elleni harc befejeztével visszaszolgáltatták a törököktől visszafoglalt területeket korábbi tulajdonosaiknak a tulajdonjogot igazoló oklevél és a birtok értékének 10%-a ellenében.

Tovább olvasom

A protestáns tágabb értelemben minden olyan egyház, vallás és személy, mely a reformáció következtében a 16. században jött létre Kálvin, Luther és más más vallásreformátorok tanításai, munkássága alapján.

Tovább olvasom

A harmadik világ a hidegháborúban a világ azon része volt, amelyik sem, a keleti (szocialista), sem a nyugati (kapitalista) tömbhöz nem tartozott. Többségük a gyarmati felszabadulás idején jött létre.

Tovább olvasom

Az ellenreformáció a reformációval szembeni megújulást jelenti, mind társadalmi, mind vallási téren. A reformáció során a katolikus egyházat bírálták, és az ellenformáció révén próbálta meg vezető szerepét visszanyerni a katolikus egyház.

Tovább olvasom

A majorság (allódium) a középkori úrbéri rendszerben a földesúr saját kezelésében tartott földje, melyet jobbágyokkal műveltetett meg (robot). A jobbágyoknak volt saját földterülete a majorságon kívül, ebből is terményjáradékkal szolgáltak.

Tovább olvasom

A függvény hozzárendelési szabálya az az utasítás, amely alapján az értelmezési tartomány minden egyes eleméhez hozzárendeljük az értékkészlet 1-1 elemét. Minden egyes elemhez legfeljebb egy értéket rendelhetünk hozzá.

Tovább olvasom

A topsz egy közismert írói fordulat, irodalmi kép avagy cselekményelem. Nagyon gyakran visszatérő motívum, mely újra és újra hasonló értelemben jelenik meg a különböző korokban, azonos jelentést hordoz.

Tovább olvasom

A mezőváros a feudalista korban létrejött közgazgatási egység, mely a földesura által kiváltságokkal felrházott település volt. Jogilag már nem jobbágyfalu volt, de még nem királyi város. Határai a földesúr által lettek megszabva.

Tovább olvasom

A szalámitaktika egy kommunista politikai módszer az ellenfelek megosztására és részenkénti megsemmisítésére, hazánkban a Rákosi-diktatúra idején alkalmazott technika volt. A politikai hatalommal szemben álló párokakat úgy szeletelték fel, akár a szalámit szokás: "apró szeletenként". A megvalósítás a pártokba beépített kommunista bomlasztók által valósult meg.

Tovább olvasom

Az intertextualitás jelentése szövegköziség. Különböző szövegek közötti kapcsolatok megteremtését jelenti, egy, az eredeti szövegre történő utalással vagy az eredeti szövegből kiragadott idézettel, mely az új szövegkörnyezettel új jelentést kap. A jelenség kezdettől fogava az irodalom szerves részét képezi.

Tovább olvasom

A fogalom megteremtője Marx volt, szerinte a proletariátus erőszakkal ragadja magához a fogalmat, ezt hívjuk proletárforradalomnak. Ez a kiépült diktatúra fennmarad addig, amíg fel nem számolja a többi osztályt, így valósul meg a kommunizmus. Magyarországon 1919-ben alapult proletárdiktatúra, az Őszirózsás forradalom után, létrejöttét kezdetben rokonszenv övezte.

Tovább olvasom

A consulok a római állam élére választott főtisztviselők voltak, a köztársaság és császárság korában a legmagasabb hivatali méltóság. Évente mindig kettőt választottak, ezzel elkerülve, hogy valaki teljes irányításra tegyen szert. Feladatuk volt az állam irányítása és a hadvezetés. 

Tovább olvasom

Egy adott A halmaz komplementer halmaza, azaz kiegészítő halmaza az a halmaz, melynek az elemei az alaphalmazban benne vannak, de az A halmazban nincsenek. Ha pl. az alaphalmaz a pozitív egész számok halmaza, és a B halmaz a páratlan számok halmaza, akkor a komplementer halmaz a páros számok halmaza.

Tovább olvasom

A római számok az ókori rómából származnak. Nem csupán a matekórákon találkozhatunk velük, hanem a hétköznapokban is: számos antik alkotáson és művön jelennek meg. A római számok a latin ABC betűit használják: az egyes számokat nem az általunk hétköznapok során használt és ismert arab számjegyekkel (pl. 1, 4), hanem a latin ábécé betűivel jelöljük.

Tovább olvasom